Wzrost uposażeń dla wojskowych w roku 2023

11 października 2022 Emerytura wojskowa

W trakcie spotkań z kierownictwem MSWiA przedstawiciele największego związku zawodowego w służbach mundurowych wielokrotnie zgłaszali zastrzeżenia na zaniżony w projekcie ustawy budżetowej wskaźnik waloryzacji uposażeń ( 7,8 proc.), który przy obecnej coraz wyższej inflacji powoduje utratę realnych zarobków i może zachęcić wielu funkcjonariuszy do odejścia do cywila. Tym bardziej , że waloryzacja emerytur w marcu 2023 r. ma wynieść 13,8 proc., a może i więcej, bo ostateczny wskaźnik znany będzie dopiero w lutym przyszłego roku.

Związkowcy domagali się 20 proc. waloryzacji uposażeń, bo przy obecnym poziomie inflacji na poziomie 17,2 proc. 

Podwyżki dzięki wyższej kwoty bazowej

Rząd, przyjmując projekt budżetu państwa na 2023 r. założył waloryzację pracowników sfery budżetowej o 7,8 proc. W art. 9 uwzględnił podwyższenie kwoty bazowej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy do wysokości 1 740,64 zł. Do tej pory wyniosła ona 1614,69 zł . Jest ona niezbędna do wyliczenia przeciętnego uposażenia, która w przypadku żołnierzy oraz policjantów i pograniczników wynosi 4,3 krotność kwoty bazowej, czyli obecnie 6943,17 zł, a od 2023 r. wyniesie - 7484,75 zł. Jest to wzrost o 541,58 zł, czyli o 7,8 proc. A to oznacza, że  żadnego  podwyższenia  mnożnika  żołnierzy, a także funkcjonariusza nie będzie. 

Zaskoczeniem są podwyżki nie od stycznia, ale od marca

Zwrócono uwagę, że w art. 38 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 ( druk 2654) wprowadzono przepis, że do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, w tym również Służby Celno-Skarbowej w 2023 r wyższa kwota bazowa obowiązuje od 1 marca 2023 r. A do tego czasu będzie niższa. W uzasadnieniu projektu można przeczytać , że regulacja ma na celu „wprowadzenie mechanizmu zachęcającego do pozostawiania w służbie czynnej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy”. Innymi słowy, podwyżki w służbach mundurowych będą obowiązywać nie od 1 stycznia przyszłego roku, ale dopiero dwa miesiące później. W społeczności słychać już, że jest to szantażownik, który raczej nie powstrzyma fali odejścia jedynie determinuje do podjęcia decyzji (ile to razu oszukano już mundurowych?)

Wzrost dodatku służbowego dla co trzeciego żołnierza

Jednocześnie rząd uznał, że przy niższej waloryzacji wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej niż planowana jest inflacja w 2023 r. zezwoli na wzrost innych dodatków do wynagrodzeń i nagród .

Taki wniosek nasuwa się po ostatnich decyzjach szefa MON. W piątek zostało opublikowana nowelizacja rozporządzenia MON z 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 966 oraz z 2022 r. poz. 317 i 849). Należy przypomnieć, że do tej pory nie ukazały się jeszcze nowe przepisy wykonawcze o dodatkach do uposażenia żołnierzy zawodowych wynikające z ustawy z 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny. Tym niemniej stare regulacje obowiązują do 180 dni od wejścia w życie ustawy .

służba wojskowa

 

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Emerytura wojskowa

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł