Czym jest rekonwersja w wojsku?

02 Listopad 18

Rekonwersja nie jest powszechnie znanym pojęciem, dlatego wiele osób nie miało z nim nigdy styczności.  Czym zatem jest ta tajemnicza rekonwersja? Otóż, obejmuje ona wszelkie działania, które pozwalają na adaptację społeczno-zawodową żołnierzy zawodowych do życiu w cywilu, po ich zwolnieniu z wojska. Jeśli chodzi o służby MSW, rekonwersja nie jest unormowana prawnie, w przeciwieństwie do wojska właśnie.Kto ma udzielać pomocy żołnierzom?Pomocy w ramach rekonwersji, mają obowiązek udzielać takie organy wojskowe jak;dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON;

  • dyrektor COAZ (Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej) w Warszawie
  • kierownicy OAZ (Ośrodek Aktywizacji Zawodowej);
  • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych;
  • dyrektorzy WBE (Wojskowe Biura Emerytalne).

Jakiej pomocy mogą oczekiwać żołnierze zawodowi?

Żołnierze w ramach rekonwersji, mogą liczyć na takie podstawowe formy pomocy jak:doradztwo zawodowe (jeśli żołnierz pełnił zawodową służbę wojskową min. 3 lata)

przekwalifikowanie zawodowe i pośrednictwo pracy 2 lata przed zwolnieniem ze służby (jeśli żołnierz pełnił służbę min. 4 lata)praktyki zawodowe pół roku przed zwolnieniem ze służby (jeśli pełnił służbę min. 9 lat).

Oprócz tego, rekonwersja obejmuje także udział w różnych zajęciach grupowych, klubach pracy, szkoleniach, czy targach pracy dla zainteresowanych. Żołnierze mogą także otrzymać stosowne wsparcie w założeniu własnej działalności gospodarczą, lub też skorzystać z inkubatorów przedsiębiorczości.Kto może korzystać z pomocy rekonwersyjnej?

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od 01.01.2010 roku, pomoc w ramach rekonwersji przysługuje żołnierzom zawodowym, przez 2 lata po zakończeniu służby. Wyjątkiem są żołnierze, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, lub Ci którzy w wyniku prawomocnego wyroku:zostali dyscyplinarnie usunięcia z zawodowej służby wojskowej; zostali pozbawienia praw publicznych, wydaleni z zawodowej służby wojskowej lub otrzymali zakaz wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

zostali pozbawienia wolności (areszt wojskowy), bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

zostali zawieszeni lub pozbawieni prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej) przez organ właściwego samorządu zawodowego.

Na bezterminową pomoc rekonwersyjną mogą natomiast liczyć żołnierze zawodowi, których zwolniono ze służby ze względu na niezdolności do jej pełnienia wskutek wypadku lub choroby, pozostającymi w związku z pełnieniem służby wojskowej. Taka pomoc należy się też małżonkowi i dzieciom, będącym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub zmarł w trakcie wykonywania zadań służbowych.Zwrot kosztów za przekwalifikowanie zawodowePodstawą obliczania zwrotu nakładów pieniężnych na przekwalifikowanie się żołnierza zawodowego, jest 75% minimalnego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym taka osoba złożyła stosowny wniosek. Na dzień 01.01.2017 r. było to 2400 zł ( 0,75 × 3200 zł.).Wysokość zwrotu kosztów zależy jednak także od tego, jak długo dany żołnierz pełnił służbę zawodową. Na dzień 1 stycznia 2017 żołnierz z 4-letnim stażem otrzymywał 100% (2400 zł), z 9-letnim stażem 200 % (4800 zł), a z 15-letnim stażem 300% (7200 zł).Małżonkowie oraz dzieci żołnierzy zawodowych, o których była mowa powyżej, otrzymują zwrot kosztów w wysokości 300% limitu.Na co można przeznaczyć środki z pomocy rekonwersyjnej?Środki otrzymane na przekwalifikowanie zawodowe mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:przejazdem z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, gdy odległość między nimi jest większa niż 50 km (do wysokości 20 przejazdów Tanimi Liniami Kolejowymi w II kl.);zakwaterowaniem w miejscu szkolenia (do wysokości kosztów 30 noclegów, przy czym koszt każdego z nich nie jest większy niż 300% ryczałtu za nocleg podczas podróży służbowej pracowników budżetówki.Zwrotu dokonuje WBE lub jednostka wojskowa, w której służy żołnierz. Podstawą w tym przypadku jest wniosek złożony do dyrektora WBE lub dowódcy jednostki.Co należy dołączyć do wniosku?Wniosek należy uzupełnić dodatkowymi dokumentami zależnie od tego, kto go składa.1. Żołnierz zawodowy:

dokument określający termin zwolnienia ze służby, lub oświadczenie o zamiarze zwolnienia z niej;zgoda dowódcy jednostki na odbycie przekwalifikowania zawodowego;zaświadczenie o wysłudze lat przez żołnierza zawodowego;dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z ośrodka szkolenia.

2. Były żołnierz zawodowy:

decyzja o zwolnieniu ze służby;zaświadczenie o wysłudze lat przez żołnierza;dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z ośrodka szkolenia;gdy jest taka potrzeba, dokumenty o zwiększeniu limitu finansowego, albo do bezterminowej pomocy.3. Małżonek lub dzieci żołnierza zawodowego, którym przysługuje pomoc:skrócony odpis aktu małżeństwa/urodzenia;dokumenty stwierdzające śmierć lub fakt zaginięcia żołnierza;dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z ośrodka szkolenia.Dzieci żołnierzy zawodowych pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, do wniosku powinny dołączyć również:dokument potwierdzający status ucznia/studenta;zaświadczenie o stanie cywilnym;ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności.Jeśli wniosek jest składany przez małżonka lub dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął, albo zmarł podczas wykonywania zadań służbowych, musi on być skierowany do dyrektora WBE, poprzez dyrektora COAZ w Warszawie, lub też za pośrednictwem kierownika właściwego OAZ.

02 Listopad 18

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokosć pomocy - 7.200 zł