Czym jest rekonwersja w wojsku?

11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Rekonwersja nie jest powszechnie znanym pojęciem, dlatego wiele osób nie miało z nim nigdy styczności.  Czym zatem jest ta tajemnicza rekonwersja? Otóż, obejmuje ona wszelkie działania, które pozwalają na adaptację społeczno-zawodową żołnierzy zawodowych do życiu w cywilu, po ich zwolnieniu z wojska. Jeśli chodzi o służby MSW, rekonwersja nie jest unormowana prawnie, w przeciwieństwie do wojska właśnie.Kto ma udzielać pomocy żołnierzom? Pomocy w ramach rekonwersji, mają obowiązek udzielać takie organy wojskowe jak;

1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych;

2) dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej; 

3) kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej; 

4) szefowie wojskowych centrów rekrutacji, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania; 

5) właściwi dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych.

Jakiej pomocy mogą oczekiwać żołnierze zawodowi?

Żołnierze w ramach rekonwersji, mogą liczyć na takie podstawowe formy pomocy jak:doradztwo zawodowe (jeśli żołnierz pełnił zawodową służbę wojskową min. 3 lata) przekwalifikowanie zawodowe i pośrednictwo pracy 6 miesięcy przed zwolnieniem ze służby (jeśli żołnierz pełnił służbę min. 4 lata)praktyki zawodowe 3 miesiące przed zwolnieniem ze służby (jeśli pełnił służbę min. 9 lat).

Oprócz tego, rekonwersja obejmuje także udział w różnych zajęciach grupowych, klubach pracy, szkoleniach, czy targach pracy dla zainteresowanych. Żołnierze mogą także otrzymać stosowne wsparcie w założeniu własnej działalności gospodarczą, lub też skorzystać z inkubatorów przedsiębiorczości.Kto może korzystać z pomocy rekonwersyjnej?

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od kwietnia 2022 roku, pomoc w ramach rekonwersji przysługuje żołnierzom zawodowym, przez 2 lata po zakończeniu służby. Wyjątkiem są żołnierze, którzy zostali zwolnieni ze służby wojskowej z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, lub Ci którzy w wyniku prawomocnego wyroku:zostali dyscyplinarnie usunięcia z zawodowej służby wojskowej; zostali pozbawienia praw publicznych, wydaleni z zawodowej służby wojskowej lub otrzymali zakaz wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;

zostali pozbawienia wolności (areszt wojskowy), bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

zostali zawieszeni lub pozbawieni prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej) przez organ właściwego samorządu zawodowego.

Na bezterminową pomoc rekonwersyjną mogą natomiast liczyć żołnierze zawodowi, których zwolniono ze służby ze względu na niezdolności do jej pełnienia wskutek wypadku lub choroby, pozostającymi w związku z pełnieniem służby wojskowej. Taką pomoc należy się też małżonkowi i dzieciom, będącym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub zmarł w trakcie wykonywania zadań służbowych. Zwrot kosztów za przekwalifikowanie zawodowe. Podstawą obliczania zwrotu nakładów pieniężnych na przekwalifikowanie się żołnierza zawodowego, jest 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił po raz pierwszy z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Wysokość zwrotu kosztów zależy jednak także od tego, jak długo dany żołnierz pełnił służbę zawodową. Na dzień 1 stycznia 2022 żołnierz z 4-letnim stażem otrzymywał 100% (2736zł), z 9-letnim stażem 200 % (5475 zł), a z 15-letnim stażem 300% (8208 zł).Małżonkowie oraz dzieci żołnierzy zawodowych, o których była mowa powyżej, otrzymują zwrot kosztów w wysokości 300% limitu.Na co można przeznaczyć środki z pomocy rekonwersyjnej? Środki otrzymane na przekwalifikowanie zawodowe mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

przejazdami z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem – do wysokości równowartości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej, z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia; ważne - koszty pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę;

zakwaterowaniem w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej – do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi, określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety. dieta 2022 38 pln x 150% = 57 pln - ryczałt za nocleg koszt zwrotu do 300% czyli do 171 pln).

Zwrotu dokonuje WBE lub jednostka wojskowa, w której służy żołnierz. Podstawą w tym przypadku jest wniosek złożony do dyrektora WBE lub dowódcy jednostki.Co należy dołączyć do wniosku? Wniosek należy uzupełnić dodatkowymi dokumentami zależnie od tego, kto go składa.

1. Żołnierz zawodowy:

 • wniosek o pomoc rekonwersacyjną
 • zaświadczenie z instytucji szkoleniowej
 • zezwolenie zgoda dowódcy - wydana przed rozpoczęciem szkolenia
 • zaświadczenie organu kadrowego podpisane przez dowódcę o liczbie lat zawodowej służby wojskowej
 • pismo przewodnie z JW podpisane przez dowódcę
 • rozkaz zwalniający lub wypowiedzenie lub oświadczenie o planowanym zwolnieniu (oświadczenie podpisuje dowódca)
 • druk wymagany przez dane WBE - oświadczenie o dotychczasowym korzystaniu.

2. Były żołnierz zawodowy:

 • wniosek o pomoc
 • zaświadczenie z instytucji
 • rozkaz zwalniający
 • świadectwo służby
 • druk wymagany przez dane WBE

Małżonek lub dzieci żołnierza zawodowego, którym przysługuje pomoc:skrócony odpis aktu małżeństwa/urodzenia;dokumenty stwierdzające śmierć lub fakt zaginięcia żołnierza;dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z ośrodka szkolenia.Dzieci żołnierzy zawodowych pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, do wniosku powinny dołączyć również:dokument potwierdzający status ucznia/studenta;zaświadczenie o stanie cywilnym;ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności.Jeśli wniosek jest składany przez małżonka lub dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął, albo zmarł podczas wykonywania zadań służbowych, musi on być skierowany do dyrektora WBE, poprzez dyrektora COAZ w Warszawie, lub też za pośrednictwem kierownika właściwego OAZ.

Uprawnieni, którym pokryto koszty przekwalifikowania zawodowego przez przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję, przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przekwalifikowania zawodowego, oryginał dokumentu potwierdzającego jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł