Formy pomocy dla byłych żołnierzy

11 października 2022 Emerytura wojskowa

By zagwarantować zatrudnienie byłym żołnierzom zawodowym nakazuje się szefom wojewódzkich sztabów wojskowych prowadzenie wykazów stanowisk pracy związanych z obronnością kraju na podstawie informacji, które otrzymają od wymienionych wyżej instytucji. Te informacje powinny zawierać dane dotyczące charakteru tego stanowiska, jego wymagań oraz procedury obsady danego stanowiska.

To nie jedyna forma pomocy, która została przewidziana. W okresie dwóch lat od zwolnienia ze służby mogą oni skorzystać z możliwości przekwalifikowania, doradztwa lub pośrednictwa pracy. Pokryte w tym przypadku mogą być koszty:

 • przekwalifikowania lub przyuczenia
 • doradztwa
 • praktyk zawodowych
 • przejazdów między miejscem zamieszkania, a ośrodkiem 
 • zakwaterowanie na okres szkolenia

Dodatkowo przewiduje się możliwość skierowania żołnierza, za zgodą dowódcy jego jednostki wojskowej, decyzją Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych na praktykę zawodową jeśli jest ona niezbędna do uzyskania pracy. Może ona trwać maksymalnie przez trzy miesiące,o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez 9 lat.

Wniosek, o którym mowa zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko uprawnionego;
2) stopień wojskowy;
3) numer PESEL;
4) adres zamieszkania (adres do korespondencji) i numer telefonu kontaktowego;
5) adres jednostki wojskowej;
6) rodzaj oczekiwanej pomocy;
7) nazwę ośrodka szkolenia lub nazwę instytucji organizującej praktykę zawodową (adres, NIP, REGON);
8) termin i miejsce realizacji pomocy;
9) przewidywane koszty pomocy;
10) informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy;
11) uzasadnienie wyboru rodzaju oczekiwanej pomocy.

Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na odbycie praktyk

Poza formami, które zostały już opisane jest też pośrednictwo pracy dla byłych żołnierzy. Organy wojskowe prowadzą bowiem pośrednictwo pracy dla byłych zawodowych żołnierzy prowadzone przez ich pełnomocników, a także dyrektora Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej i kierowników ośrodków takiej aktywizacji. Byli żołnierze zawodowi,którzy ubiegają się o zatrudnienia składają do odpowiedniego organu wniosek o zatrudnienie na stanowisko, które jeśli  jest związane z obronnością kraju kierowane jest do właściwego terytorialnego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. 

pomoc dla byłych żołnierzy

Taki organ wojskowy na dany wniosek przedstawia żołnierzowi możliwe oferty pracy na stanowiskach pracy w rejonie jego zamieszkania, uwzględniając przy tym potrzeby danej osoby, posiadane przez nią kwalifikacje czy wymagania powiązane z danym stanowiskiem pracy. W porozumieniu także z innymi organami, które prowadzą pośrednictwo pracy mogą zostać zaoferowane oferty pracy z innych rejonów, które zostaną wskazane przez żołnierze jeśli brakuje ofert pracy w miejscu zamieszkania danej osoby.

W przypadku szkolenia w ramach przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania byłego żołnierza zawodowego poza miejscem jego zamieszkania pokryte zostają koszty przejazdów z miejsca zamieszkania oraz zakwaterowania jeśli przejazd pomiędzy tymi miejscami jest dłuższy niż 50 km w jedną stronę. Takiego pokrycia kosztów dokonuje się na podstawie złożonego oświadczenia o wysokości faktycznych kosztów, potwierdzonych rachunków oraz biletów. Gdy przejazd zaś odbywa się za pomocą innych środków transportu niż transport publiczny pokrywa się koszt przejazdu w cenie równej cenie biletu przejazdu drugą klasą pociągu według taryfy pośpiesznej, z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia. Tego pokrycia dokonuje, w przypadku żołnierza zawodowego, dowódca jego jednostki wojskowej,a w przypadku byłego żołnierza zawodowego Dyrektor WBE.

Uprawnieni, którym pokryto koszty przekwalifikowania zawodowego przez przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję, przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przekwalifikowania zawodowego, oryginał dokumentu potwierdzającego jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Emerytura wojskowa

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł