Czy płace dognią inflację w służbach mundurowych?

25 października 2022 Emerytura wojskowa

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów wyrażające sprzeciw wobec propozycji rządu w zakresie waloryzacji uposażeń. Chodzi o realną inflację i jednoczesne przesunięcie terminu realizacji z 1 stycznia na 1 marca 2023 r. 20 października 2022 r. Rada prawdopodobnie podejmie decyzje, w tym o akcji protestacyjnej.

Związkowcy debatowali w ubiegłym tygodniu nad bezczynnością premiera i szefów resortów mundurowych (w tym MSWiA) w kwestii waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy w podległych formacjach. Przyjmując projekt budżetu państwa 2023, rząd zawarł w art. 9 podwyżkę kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy do 1.740,64 zł. Wynosi ona dotychczas 1.614,69 zł Średnie uposażenie żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej to 4,3x kwota bazowa. Obecnie 6943,17 zł. Od 2023 roku będzie to 7484,75 zł. To wzrost o 541,58 zł, czyli o 7,8 procent - Taki wskaźnik waloryzacji został utrzymany dla wszystkich pracowników sektora publicznego podczas sejmowego pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej.

Manewr z wykorzystaniem terminów waloryzacji

Inflacja ma tendencję wzrostową. Główny Urząd Statystyczny (GUS), potwierdził niedawno wstępne liczby dotyczące wzrostu cen towarów i usług w ciągu ostatniego roku (17,2 proc. od września 2022 do września 2021). Powoduje to znaczny spadek realnej wartości uposażeń funkcjonariuszy, na co nie zgadzają się związkowcy. Domagają się rekompensat co najmniej na poziomie, na jakim jest realna inflacja, którą rząd wyliczył na 9,8 proc. na rok 2023.

Członkowie RFZZSM wyrazili też swoją dezaprobatę dla projektu ustawy autorstwa rządu o szczególnych rozwiązaniach. Nowelizacja ustawy budżetowej 2023 w zakresie naliczania kwoty bazowej służb mundurowych, czyli Wprowadzenie waloryzacji od l. marca 2023 r., zamiast tradycyjnego 1 stycznia.

Zdaniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. oznacza to, że od 20 marca 2023 r. podwyżka byłaby większa. Dr Jarosław Symczyk stwierdził, że wszyscy funkcjonariusze tej formacji otrzymają taką samą podwyżkę. W swoim wystąpieniu podczas inauguracji tego roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie stwierdził, że nie wprowadza się żadnych zmian w ustawie emerytalnej. Ma to zapobiec exodusowi policjantów do cywila. Zwłaszcza w świetle tego, że waloryzacja dla emerytur będzie znacznie wyższa dla pracowników mundurowych ze względu na wysoką inflację. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że marcowy wskaźnik waloryzacji wyniesie 13,8 proc. Ponieważ ostateczny wskaźnik będzie znany dopiero w lutym przyszłego roku, nie można wykluczyć, że będzie on wyższy. Aby zapobiec masowym rezygnacjom mundurowych z czynnej służby, waloryzację uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przesunięto ze stycznia na marzec.

Dodatek za staż pracy w Policji i Służbie Więziennej

Komendant Główny i Komendant Główny Policji zapowiedzieli także podwyższenie minimalnego dodatku funkcyjnego z 20 proc. do 20 proc. Z tego rozwiązania skorzysta finansowo blisko 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Zwiększony zostanie również o 21 procent tzw. dodatek za staż pracy. Funkcjonariuszom z 15-letnim stażem uposażenie wzrośnie o 1 proc. za każdy rok, a po 35 latach nawet o 56 proc. Funkcjonariusz z 20-letnią służbą dostanie dodatkowo 5 proc. do uposażenia zasadniczego. Funkcjonariusz z 25-letnim stażem dostanie dodatkowo 10%. Na świadczenie emerytalne nie będzie miało wpływu dodatkowe 21% służby.

Podobne rozwiązania rozważane są w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Więziennej. Nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie dodatków stałych proponuje nowy sposób naliczania dodatku za wysługę lat dla funkcjonariuszy SW, którzy mają za sobą 15 lat służby. Będzie on obowiązywał od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze, którzy osiągną 15 lat służby, będą mieli co roku naliczane dodatki i zwiększane o 1% uposażenia zasadniczego. Mieści się to w ramach ustawy (art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej), ale po 30 latach może być zwiększone do 35%.

W projekcie rozporządzenia zapisano, że minimalny dodatek za wysługę lat, jaki może otrzymać funkcjonariusz SW, wynosi nie mniej niż 5 proc. uposażenia zasadniczego po 2 latach, 10 proc. uposażenia zasadniczego po 5 latach, 15 proc. uposażenia zasadniczego po 10 latach, 20 proc. uposażenia zasadniczego po 15 latach, 25% uposażenia zasadniczego Molument po 20 latach, 25% uposażenia zasadniczego Emolument po 20 latach, 30% uposażenia zasadniczego Moult - po 25 latach uposażenia po 30 procentach uposażenia zasadniczego Omolument po 30 do uposażenia zasadniczego po 35 procentach uposażenia zasadniczego Emulument po 30 latach służby. Zgodnie z projektowaną regulacją nastąpi minimalna podwyżka dodatku za wysługę lat za określone okresy służby, takie jak: dwa lata, pięć lat, dziesięć lat, piętnaście lat, dwadzieścia lat, 25 lat i trzydzieści lat. Jak wynika z oceny skutków regulacji, będzie ono dotyczyło ponad 15 200 funkcjonariuszy SW.

Frustracja funkcjonariuszy może wywołać falę protestów

Środki te, zdaniem Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (w skład której wchodzi m.in. przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), nie są wystarczające. FZZSM wystosował list do premiera, w którym stwierdza, że propozycja rządu dotycząca waloryzacji uposażeń na poziomie 7,8 procent, czyli poniżej 50 procent realnej inflacji, a następnie przesunięcie terminów ich wprowadzenia z 1 stycznia 2023 r. na 1 marca 2023 r. stworzyło bardzo negatywną atmosferę. Funkcjonariusze ostrzegają, że niezadowolenie funkcjonariuszy z powodu polityki rządu doprowadziło do "wybuchu niezadowolenia" i prowadzi do "fali protestów, masowych odejść ze służb i bezpośredniej do nich kolejki". Federacja domaga się od premiera "natychmiastowego rozwiązania sytuacji kryzysowej w służbach".

Na 20 października planowane jest drugie posiedzenie Rady. Może dojść do akcji protestacyjnej lub innych decyzji.

Według Zarządu Głównego NSZZ Policjantów celem jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą na wzrost uposażeń wyrównujący inflację. Wejdzie to w życie 1 stycznia 2023 r. Prezydium dopuszcza możliwość podzielenia przyszłorocznej regulacji na 2 składniki. Rząd ustalił poziom 7,8 proc. dla kwoty bazowej. W ramach tego pierwszego komponentu nastąpi wzrost tej kwoty. Drugi komponent to wprowadzenie motywacyjnego programu podwyżek dodatków służbowych lub funkcyjnych. Prezydium jest otwarte na dalszą dyskusję na temat podwyżki dodatku za wysługę lat pod warunkiem, że będzie ona miała istotny wpływ na wysokość i skład emerytury.

Obecnie mamy kilka propozycji dotyczących dodatków za staż pracy. Ten dodatek nie będzie miał wpływu na świadczenia emerytalne w MSWiA, ale ma w Służbie Więziennej.

Jaki podatek zapłacimy za przekształcenie szkolenia?

Dodatek dla żołnierzy zawodowych nie jest planowany. MON proponuje, aby od 1 stycznia 2023 r. zwiększyć dodatek służbowy o 0,30 z 1500 zł (kwota bazowa dla dodatków). Obecnie dodatek służbowy wynosi 450 zł. Dotyczy to niektórych stanowisk w jednostkach bojowych. Dodatek służbowy zostanie podniesiony 43 337 żołnierzom zawodowym.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
25 października 2022 Emerytura wojskowa

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł