Emerytura wojskowa

30 października 2018

Żołnierze wojskowi należą do uprzywilejowanej grupy, która otrzymuje emeryturę już po upływie 15 lat służby.

Jak uzyskać emeryturę wojskową?

Wartość emerytury stanowi 40% ostatniego wypłaconego wynagrodzenia z sumą należnych powiększeń. Rewolucja emerytalna dotyczy żołnierzy, którzy pracę w wojsku rozpoczęli po 31 grudnia 2012. W ich przypadku, prawo do emerytury nabywają po odbyciu 25 lat służby.

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity - Dz.U. 2015 poz. 330), to wykładania przepisów, które dotyczą naliczania i przechodzenia na emeryturę.

Informacje dotyczące emerytur dla osób, które rozpoczęły odbywanie pracy przed 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie ze wskazaną ustawą, mianem emeryta wojskowego, określa się osobę, która jest żołnierzem, zwolnionym z odbywania służb wojskowych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa do pobierania emerytury wojskowej. W dniu, w którym nastąpiło zwolnienie musi posiadać odbyte 15 lat służby w szeregach Wojska Polskiego. Skorzystanie z urlopu wychowawczego daje możliwość jednokrotnego wliczenia co najwyżej 3 lat.

Kwotą bazową do ustalenia wysokości emerytury jest wartość ostatniego uposażenia. Wartość mnożona jest przez 40%. Wcześniej wspomniana ustawa przewiduje możliwości, które pozwolą na zwiększenie emerytury. 

Jak zwiększyć emeryturę?

Wykonywanie służby ponad ustaloną granicę emerytalną realnie wpływa na uzyskiwane świadczenia. Wówczas każdy przepracowany rok pozwala na zwiększenie otrzymywanych pieniędzy o 2,6 procent podstawy wymiaru. Jednocześnie ten procent może być wykorzystany do  zwiększenia emerytury za pracę wykonywaną przed odbywaniem służby.Warto pamiętać, że dotyczy to wyłącznie pierwszych trzech lat. W przypadku dłuższego okresu mnożnikiem jest 1,3 procent podstawy wymiaru. Wliczane są także okresy bezskładkowe, które miały miejsce przed rozpoczęciem służby, pozwala na zwiększenie emerytury o 0,7 procent podstawy wymiaru

emerytura żołnierska

Ustawa przewiduje także inne sytuacje, kiedy można zwiększyć emeryturę. Dodatkowe 2 procent podstawy wymiaru przysługuje za każdy rok służby, która była wykonywana w:

 • samolotach naddźwiękowych, jako członek personelu;
 • okręcie podwodnym;
 • pełnieniu służby jako nurek lub płetwonurek;
 • realnej i siłowej walce z terroryzmem;

Z powiększenia o 1% podstawy wymiaru mogą skorzystać osoby, które:

 • latają na innych samolotach i śmigłowcach;
 • pływają jako członkowie załogi nawodnych wojskowych jednostek pływających;
 • wykonywały rolę skoczków spadochronowych i saperów
 • odbywały służbę zwiadowczą poza granicami Polski
 • były członkami oddziałów specjalnych

Służba w trakcie wojny

W czasie wojny każdy rozpoczęty miesiąc pozwala dodać do emerytury 0,5 procenta podstawy wymiaru. Jeżeli w trakcie działań na służbie doszło do uszkodzenia ciała i żołnierz uzyskał status inwalidy to może dodatkowo zwiększyć emeryturę o 15 procent podstawy wymiaru. 

Zmiany od 2013 roku

Żołnierze, którzy przystąpili do pełnienia służby od 2013 roku, muszą dostosować się zmian. Przejście na emeryturę jest możliwe po odbyciu 25 lat służby oraz ukończeniu 55 rż  Podstawa wymiaru ich wynagrodzenia stanowi 60% i wzrasta aż o 3% za każdy przepracowany wiek po przekroczeniu granicy emerytalnej. Postawa wymiaru emerytury to średnia otrzymanych i wybranych przez ostatnie 10 lat uposażeń.

30 października 2018

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokosć pomocy - 7.200 zł