Przyznawanie emerytur i rent inwalidzkich - dokumenty

31 października 2018

Osoba zainteresowana, ubiegająca się o emeryturę bądź rentę inwalidzką ma obowiązek załączyć do wniosku o ustalenie uprawnień do mundurowej emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej oryginalne egzemplarze następujących dokumentów:

 • Odpis z przebiegu służby wojskowej, wyciągnięty z akt personalnych żołnierza.
 • Decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (najlepiej wyciąg z rozkazu personalnego).
 • Zaświadczenie, w którym znajduje się wysokość uposażenia oraz innych dochodów mających wpływ na wysokość zaopatrzenia emerytalnego. (Ten dokument należy dostarczyć w trzech egzemplarzach razem z kartą przychodów.
 • Wyciąg z rozkazu personalnego odnośnie mianowania na ostatnio zajmowane stanowisko służbowe wraz z grupą uposażenia i stopniem etatowym.
 • Wszystkie decyzje, które potwierdzają prawo do konkretnych składników uposażenia i ich wysokości, w szczególności: decyzję o przyznanych dodatkach za wieloletnią służbę wojskową, decyzję o przyznanych dodatkach specjalnych, służbowych, a także decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego uposażenia proporcjonalnie do dnia zwolnienia z wojskowej służby.
 • Dokumenty, które potwierdzają okresy równoznaczne do służby wojskowej w Wojsku Polskim, takie jak informacje o służbie w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, czy Służbie Więziennej. Szczegółowe dane na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2225).

Istnieją także dodatkowe dokumenty, które są obowiązkowe przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę inwalidzką. W przypadku zwolnienia z zawodowej służby na skutek ustaleń wojskowej komisji lekarskiej, należy dostarczyć oryginał orzeczenia tejże komisji.

emerytura żołnierska

Jeśli przyszło nam służyć w trudnych warunkach, również może nam przysługiwać zwiększenie emerytury, należy dostarczyć wtedy wyciągi z rozkazów dowódcy jednostki wojskowej, wyciągi z dziennika lotów potwierdzone przez dowódcę jednostki, a także zaświadczenie z SKW lub SWW z uzasadnieniem podwyższenia emerytury. 

W przypadku pełnienia służby w terenie objętym działaniami wojennymi koniecznie należy dostarczyć wyciągi z rozkazów dziennych dowódcy jednostki wojskowej, która była używana poza granicami państwa zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (tj. z 2014, poz.1510) stwierdzające okres służby w takich warunkach jak:

 • udział w rozminowywaniu terenu.
 • działania w rejonie objętym strefą wojenną.

Konieczne są także wyciągi z rozkazów dziennych organu, który wyznaczył żołnierza do służby poza granicami kraju, lub od organu, który bezpośrednio dowodził żołnierzem, które przedstawiają okres służby w rejonie objętym działaniami wojennymi. 

W przypadku doliczania do emerytury okresów składkowych, które posiadało się przed powołaniem do służby wojskowej, należy dołączyć także świadectwa pracy, umowę o naukę zawodu, zaświadczenie o ukończeniu cywilnych szkół i zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. 

31 października 2018

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokosć pomocy - 7.200 zł