Program rekonwersji resortu obrony

11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Resort Obrony Narodowej posiada jednolity system pomocy rekonwersyjnej - aktywizacji zawodowej. Głównym zadaniem systemu jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieraniu rynku pracy. Dzieje się to przede wszystkim za pomocą przygotowania żołnierzy do podjęcia pracy w momencie, w którym zostaną oni zwolnieni ze służby wojskowej.

System pomocy rekonwersyjnej pomaga wszystkim żołnierzom. Jedynymi wyjątkami są ci, którzy dobrowolnie zrzekli się obywatelstwa polskiego oraz tych, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. W szczególnych przypadkach system pomaga także członkom rodzin żołnierzy objętych pomocą.

System pomocy rekonwersyjnej wprowadzony jest wieloetapowo:

 • pierwszym etapem jest prowadzenie doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym i grupowym
 • drugim jest przekwalifikowanie zawodowe za pomocą praktyk zawodowych
 • kolejny etap to pośrednictwo pracy
 • ostatnim jest oczywiście zatrudnienie

Wszystkie szczegóły dotyczące systemu pomocy rekonwersyjnej oraz jego realizacji reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Już po trzech latach służby wojskowej system zostaje uruchomiony, a wraz z nim wieloetapowa struktura umożliwiająca podjęcie zatrudnienia po zakończeniu służby. Za pomocą pierwszego punktu, a zatem doradztwa zawodowego, możliwe jest planowanie ścieżki kariery zawodowej już w trakcie odbywania służby, co ma ogromne znaczenie w późniejszym procesie zatrudnienia. Tego typu działalnością zajmują się przede wszystkim Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie oraz ośrodki aktywizacji zawodowej w innych miastach: Gdyni, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu a także w  Krakowie.

rekonwersja

Aby zwiększyć skuteczność przyszłego odnalezienia się na rynku pracy, co jest wyjątkowo istotne w przypadku wojskowych, którzy wiele lat spędzają na służbie, system pomocy rekonwersyjnej umożliwia przekwalifikowanie się na zupełnie inny profil zawodowy. Aby nie tracić potrzebnego czasu, wojskowy na służbie może zrobić to nawet dwa lata przed jej terminowym zakończeniem o ile posiada on pełne cztery lata służby wojskowej, a także dwa lata po zwolnieniu. Zwiększa to znacząco jego szanse na odpowiednie zatrudnienie. Warto także wspomnieć o tym, iż system przewiduje gradacyjne sposób pomocy w zależności od lat pozostania na służbie. Zgodnie z obecnymi regulacjami:

 • po czterech latach służby wojskowej świadczenia w ramach systemu pomocy rekonwersyjnej wynoszą sto procent limitu (2736 zł)
 • powyżej dwunastu lat służby świadczenia wzrastają do dwustu procent limitu (5475 zł)
 • po przekroczeniu piętnastu lat służby wzrastają do trzystu procent (8208 zł)

Warto także zaznaczyć, iż limit trzystu procent przysługuje wszystkim rodzinom żołnierza, który poległ na służbie lub zmarli w okresie trzech lat po zwolnieniu ze służby, niezależnie od przepracowanych lat. Przysługuje on także wojskowym zwolnionym ze służby na mocy ustaleń komisji lekarskiej, która ustaliła niezdolność do służby wojskowej na skutek wypadku, jednak tylko w przypadku związanym bezpośrednio ze służbą bądź chorobą związaną z wykonywanymi obowiązkami.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł