Praca dla byłych żołnierzy

11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Polskie prawo dość szczegółowo określa możliwości pracy dla byłych żołnierzy. Kwestia ta jest precyzowana przede wszystkim w  art. 235. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 226 pkt 3 i 10 oraz art. 228 ust. 1 pkt 3, 5 i 11, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej przez 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

Tłumacząc język ustawy, były żołnierz mający prawo do korzystania z uprzywilejowanej pozycji jeżeli chodzi o zatrudnienie w wymienionych sektorach, musi zostać zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn niezależnych. Do tych ostatnich zalicza się przede wszystkim wszystkie te przyczyny, które leżą po stronie wojska, a więc na przykład redukcję etatów, likwidację danej jednostki wojskowej i tym podobne,

Dodatkowo, na bazie wskazanych przepisów Prezes Rady Ministrów wydał rozprządzenie precyzujące znacznie terminu "pracy związanej z obronnością kraju. Według owego rozporządzenia „stanowiskami pracy związanymi z obronnością kraju są stanowiska, na których zakres czynności pracownika obejmuje realizację zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459) oraz innych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych”

praca byłych żołnierzy

Następnie przepisy precyzują charakter stanowisk, w przypadku których były żołnierz posiada pozycję uprzywilejowaną w procesie rekrutacji. Do stanowisk tych zalicza się więc między innymi stanowiska inspektora, referenta, dyrektora departamentu lub innej komórki organizacyjnej w poniżej wymienionych instytucjach"

 • Administracja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Urzędów bezpośrednio współpracujących z ministerstwami,

A także:

 • Stanowiska przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów
 • Urzędy Cnetralne organów administracji rządowej
 • Urzędach Wojewódzkich, komendach, inspektoratach itp
 • Inspekcji i straży wojewódzkich a także powiatowych
 • Urzędach Gmin, Starostwach powiatowych oraz Urzędach Marszałkowskich
 • Jednostkach organizacyjnych, które albo bezpośrednio podlegają Prezesowi Rady Ministrów albo też są przezeń nadzorowane
 • Oprócz tego, do stanowisk, w przypadku których byli żołnierze spełniający wymogi określane w przepisach posiadają uprzywilejowaną pozycję w procesie rekrutracji, zalicza się także:
 • Organy niezespolonej administracji państowej
 • Centralne organy administracji rządowej oraz administracji województw
 • Organy samorządu terytorialnego
 • Stanowiska kierownicza w zakresie służb, inspekcji oraz straży powiatowych i wojewódzkich
 • Stanowiska specjalistów do spraw lotniskowych oraz specjalistów zajmujących się kierowaniem ruchem lotniczym, wyłącznie w odniesieniu do lotnictwa cywilnego
 • Samodzielne stanowiska pracy związanej ze sprawami obronnymi lub też inną działalnością na rzecz szeroko rozumianej obronności państwa
 •  Odpowiednie stanowiska w sądach powszechnych, prokuraturach a także w Służbie Więziennej
 • Stanowiska pracy w firmach wykonujących pracę związaną z obronnością państwa
 • Stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych, które podlegają Ministrowi Obrony Narodowej lub też są przez niego nadzorowane 
 • Stanowiska pracy w poszczególnych, określanych przez przepisy komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł