Kto jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej?

11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

1. Na terenie kraju żołnierz zawodowy, za uprzednią pisemną zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może, na pisemny wniosek, korzystać z pomocy w zakresie: 

a) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 3 lata, 

b) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata,

c) praktyk zawodowych na 3 miesiące przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat – udzielanej przez właściwe podmioty. 

2. Żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 4 lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 226 pkt 1, 2, 7 i 11–15, w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, na pisemny wniosek, z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. 

Dokumenty niezbędne do przekwalifikowania
1. wniosek o pomoc rekonwersacyjną
2. zaświadczenie z instytucji szkoleniowej
3. zezwolenie zgoda dowódcy - wydana przed rozpoczęciem szkolenia
4. zaświadczenie organu kadrowego podpisane przez dowódcę o liczbie lat zawodowej slużby wojskowej
5. pismo przewodnie z JW podpisane przez dowódcę
6. rozkaz zwalniający lub wypowiedzenie lub oświadczenie o planowanym zwolnieniu(oświadczenie podpisuje dowódca)
7. druk wymagany przez dane WBE - oświadczenie o dotychczasowym korzystaniu

Dokumenty niezbędne do przekwalifikowania byłego żołnierza
1. wniosek o pomoc
2. zaświadczenie z instytucji
3. rozkaz zwalniający
4. świadectwo służby
5. druk wymagany przez dane WBE

Limity bieżące jeżeli mowa o zawodowym przekwalifikowaniu dla zwolnionych żołnierzy z wojskowej służby zawodowej: przekwalifikowanie zawodowe – 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił po raz pierwszy z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym; 

służba wojskowa

Oprócz powyższego, zwrot poniesionych kosztów zależy też od ilości czynnych lat na służbie i określany:

Najniższe uposażenie żołnierza zawodowego wynosi (2022) wynosi 4560pln, więc limit na przekwalifikowanie wynosi 60% tej kwoty czyli 2 736pln. 

 • 100% czyli 2 736 PLN jeżeli służba wojskowa trwała co najmniej 4 lata;
 • 200% czyli 5 475 PLN jeżeli służba wojskowa trwała co najmniej 9 lat;
 • 300% czyli 8 208 PLN jeżeli służba wojskowa trwała co najmniej 15 lat.

małżonkowie i/lub dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieniu z pełnienia wojskowej służby zawodowej poprzez ustalenie niezdolności do pracy przez komisję lekarską (wojskową) z powodu zaginięcia, śmierci bądź pracy poza obrębem kraju, otrzymują zwrot kosztów w wysokości 8 208 PLN (300%).

Przy rekonwersyjnej pomocy przy zawodowym przekwalifikowaniu zwraca się koszty za:

 • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem w odległości powyżej 50 km w jedną stronę – do wysokości równowartości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej, z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;
 • zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej – do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi, określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju..

Koszta te są zwracane żołnierzowi od wojskowej jednostki, w której odbywa(ł) służbę bądź Wojskowe Biuro Emerytalne. Zależy to gdzie jest miejsce zamieszkania. Podstawę pełni wniosek złożony do dowódcy bądź dyrektora jednego z powyższych placówek.

Uprawnieni, którym pokryto koszty przekwalifikowania zawodowego przez przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję, przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przekwalifikowania zawodowego, oryginał dokumentu potwierdzającego jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł