Sposób opodatkowania wypłacanego świadczenia w postaci kosztów przekwalifikowania zawodowego.

11 października 2022 Emerytura wojskowa

Temat podatków w naszym kraju jest złożony jednak ważnym aspektem korzystania z pomocy w zakresie rekonwersji jest Dz.U.2021.0.1119 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

nas interesuje Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe

art.1 pkt 38 świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4500 zł;

Co oznacza ten punkt w praktyce żołnierza - jeżeli kurs przekwalifikowania w danym roku podatkowym nie przekracza 4500 zł to nie płacimy od tego podatku w wysokości 10% - jestesmy z niego zwolnieni.

Interpretacja prawna wyroków z lat poprzednich:

Wykorzystując artykuł 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ), a także paragraf  4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w imieniu Ministra Finansów uznaje, że sprawa zawarta w wniosku z dnia 7 grudnia 2011 r. odnośnie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących podatku dochodowego dla osób fizycznych i zakresu podatków od świadczenia wypłacanego jako pokrycie kosztów zmiany branży - jest w pełni zgodne z przepisami prawa.

Uzasadnienie decyzji

W wniosku z dnia 20 grudnia 2011 roku oraz jego uzupełnieniu złożonym 6 marca 2012 roku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z artykułem 120 ustawy o służbie żołnierzy zawodowych, wnioskodawca ma obowiązek pokryć koszty przekwalifikowania się. Z takiej pomocy mają prawo skorzystać żołnierze zawodowi, którym do końca służby pozostało nie więcej niż 6 miesięcy, a także byli żołnierze w okresie do dwóch lat od dnia zakończenia służby. Prawo to obowiązuje również wojskowych emerytów. Ta pomoc finansowa dla żołnierzy na służbie i żołnierzy bez uprawnień emerytalnych jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Emeryci i renciści wojskowi muszą odprowadzić podatek w wysokości 10% wartości pomocy (uwzględniając ulgę podatkową).

Pytanie, które zostało zadane brzmiało czy żołnierze, którzy w momencie zakończenia kursu byli już emerytami, muszą odprowadzać podatek na zasadach ogólnych, jeśli złożyli wniosek jeszcze jako żołnierze zawodowi. Teoretycznie w tym wypadku powinien obowiązywać ich podatek dochodowy w wysokości 10%. Jak więc termin wypłaty przyznanego świadczenia ma wpływ na sposób opodatkowania?

Wedle wnioskodawcy najważniejszy jest termin złożenia decyzji, a terminy wypłat świadczenia nie powinny mieć wpływu na sposób opodatkowania. 

Prawo mówi jasno. Stanowisko Wnioskodawcy w tejże sytuacji uznane jest za prawidłowe. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkie dochody oprócz dochodów z art. 21, 52, 52a i 52c (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 - ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zmianami ) oraz tych, gdzie na podstawie przepisów zrezygnowano z poboru podatków.

Przepisy zawarte w wyżej wymienionej ustawie mówią, że przychodami są otrzymane lub udostępnione do dyspozycji podatnika środki pieniężne oraz dobra w naturze i nieodpłatne świadczenia otrzymane w danym roku podatkowym. W naszym przypadku mamy do czynienia z przychodem w kategorii "Inne źródła". 

podatek od rekonwersji

Jako przychody z innych źródeł uznaje się m.in. kwoty pieniężne, które są wypłacane wskazanej osobie po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, a także wszelkie dochody w postaci zasiłków z ubezpieczenia, alimentów, stypendiów i dotacji, nagród, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń. 

Przychody z innych źródeł to kategoria otwarta i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby do tej kategorii zaliczać również inne dochody niż wymienione w ustawie. Z tego powodu dopłata na przekwalifikowanie się dla żołnierzy najbardziej pasuje właśnie do tego typu źródeł przychodu. 

Ustawa mówi, że Wnioskodawca pokrywa koszty przekwalifikowania się żołnierzy kończących służbę i żołnierzy emerytów. Podatek od kwoty wsparcia dla żołnierzy kończących służbę oblicza się na zasadach ogólnych, natomiast dla emerytów wynosi on 10% wartości dotacji. Zgodnie z przepisami prawa, gdy osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia jest żołnierz zawodowy pozostający na służbie lub bez uprawnień emerytalnych, to nawet po uzyskaniu przez niego tychże uprawnień, w jego wypadku liczy się sytuacja, w której składał on wniosek. Dotacja ta stanowi dla niego przychód z innych źródeł od którego żadna instytucja nie ma obowiązku pobierania zaliczek ani zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Każdej ze stron przysługuje prawo do wniesienia skargi na daną interpretację przepisów prawa podatkowego, jeśli uważa się, że jest ona niezgodna z prawem. Skargę należy wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po wcześniejszym wezwaniu na piśmie organu, który jest odpowiedzialny za daną interpretację w terminie do 2 tygodni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu decyzji łamiącej prawo. Skargę do Sądu Administracyjnego należy wnieść do 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi od organu lub 60, jeśli odpowiedzi się nie otrzyma.

Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie lub zaniechanie działania są przedmiotem skargi.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
11 października 2022 Emerytura wojskowa

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokość pomocy - 8.208 zł