Przyznawanie emerytur i rent inwalidzkich - dokumenty

13 października 2022 Dokumenty do pobrania

 

Osoba zainteresowana, ubiegająca się o emeryturę bądź rentę inwalidzką ma obowiązek załączyć do wniosku o ustalenie uprawnień do mundurowej emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej oryginalne egzemplarze następujących dokumentów:

 1. Wniosek o ustalenie uprawnień do emerytury wojskowej – wojskowej renty inwalidzkiej wraz z Oświadczeniem wnioskodawcy dotyczące pobierania świadczenia pieniężnego z innego organu  emerytalnego lub rentowego, świadczenia pieniężnego finansowanego z Funduszu Pracy, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianego w odrębnych przepisach, bycia członkiem otwartego funduszu emerytalnego, osiągania przychodu  w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
 2. Decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej; (oryginał)
 3. Odpis przebiegu służby wojskowej wynikającego z akt personalnych żołnierza; (oryginał)
 4. Odpisy lub wyciągi z dokumentów uzasadniających podwyższenie emerytury z tytułu pełnienia służby w szczególnych warunkach; (oryginał)
 5. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej; (oryginał)
 6. Zaświadczenie o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego w 3 egzemplarzach;
 7. Decyzje (wyciągi) uzasadniające prawo do poszczególnych składników uposażenia i ich wysokości – o wyznaczeniu na stanowisko, dodatku za długoletnią służbę, o dodatkach specjalnych i służbowych, o dodatkowym uposażeniu rocznym; (oryginał)
 8. Dokumenty stwierdzające okresy równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim; (oryginał)
 9. Dokumenty stwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r.;  (oryginał)
 10. Wniosek o wypłacenie jednorazowe z góry lub  wypłacanie co miesiąc przez okres roku świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej;
 11. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego emeryta – rencisty oraz członków rodziny emeryta –rencisty wraz z oświadczeniem, że zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego członkowie rodziny pozostają na jego wyłącznym utrzymaniu, a krewny wstępny pozostaje ze świadczeniobiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i nie jest objęty obowiązkiem ubezpieczenia wraz z nr. PESEL oraz NIP(tylko współmałżonka);
 12. Zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci powyżej 18 lat  /kserokopia legitymacji szkolnej-studenckiej/;(oryginał)
 13. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi;
 14. Odpis skrócony aktu małżeństwa; (oryginał)
 15. Odpis skrócony aktów urodzenia dzieci; (oryginał)

Dokument tożsamości – do wglądu i potwierdzenia tożsamości. W przypadku posiadania nowego dowodu osobistego należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające adres zamweldowania.

Renta rodzinna

 1. Wniosek o ustalenie uprawnień do renty rodzinnej;
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa – wydany po śmierci żołnierza; (oryginał)
 3. Odpis skrócony aktów urodzenia dzieci; (oryginał)
 4. Zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki przez dzieci powyżej 16 lat; (oryginał)
 5. Zaświadczenie o wysokości przychodu; (oryginał)
 6. Odpis aktu zgonu żołnierza, emeryta/rencisty albo dokumenty potwierdzające datę zaginięcia; (oryginał)
 7. Dokumenty potwierdzające istnienie niezdolności do pracy, jeżeli ustalenie prawa do renty rodzinnej uzależnione jest od tej niezdolności; (oryginał)
 8. Dokument tożsamości – do wglądu i potwierdzenia tożsamości.

INFORMACJA
o wysokości należności, jakie są potrącane ze świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej:

 • podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% dochodu / nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym /;
 • Odpis z przebiegu służby wojskowej, wyciągnięty z akt personalnych żołnierza.
 • Decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (najlepiej wyciąg z rozkazu personalnego).
 • Zaświadczenie, w którym znajduje się wysokość uposażenia oraz innych dochodów mających wpływ na wysokość zaopatrzenia emerytalnego. (Ten dokument należy dostarczyć w trzech egzemplarzach razem z kartą przychodów.
 • Wyciąg z rozkazu personalnego odnośnie mianowania na ostatnio zajmowane stanowisko służbowe wraz z grupą uposażenia i stopniem etatowym.
 • Wszystkie decyzje, które potwierdzają prawo do konkretnych składników uposażenia i ich wysokości, w szczególności: decyzję o przyznanych dodatkach za wieloletnią służbę wojskową, decyzję o przyznanych dodatkach specjalnych, służbowych, a także decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego uposażenia proporcjonalnie do dnia zwolnienia z wojskowej służby.
 • Dokumenty, które potwierdzają okresy równoznaczne do służby wojskowej w Wojsku Polskim, takie jak informacje o służbie w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, czy Służbie Więziennej. Szczegółowe dane na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2225).

Istnieją także dodatkowe dokumenty, które są obowiązkowe przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę inwalidzką. W przypadku zwolnienia z zawodowej służby na skutek ustaleń wojskowej komisji lekarskiej, należy dostarczyć oryginał orzeczenia tejże komisji.

emerytura żołnierska

Jeśli przyszło nam służyć w trudnych warunkach, również może nam przysługiwać zwiększenie emerytury, należy dostarczyć wtedy wyciągi z rozkazów dowódcy jednostki wojskowej, wyciągi z dziennika lotów potwierdzone przez dowódcę jednostki, a także zaświadczenie z SKW lub SWW z uzasadnieniem podwyższenia emerytury. 

W przypadku pełnienia służby w terenie objętym działaniami wojennymi koniecznie należy dostarczyć wyciągi z rozkazów dziennych dowódcy jednostki wojskowej, która była używana poza granicami państwa zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (tj. z 2014, poz.1510) stwierdzające okres służby w takich warunkach jak:

 • udział w rozminowywaniu terenu.
 • działania w rejonie objętym strefą wojenną.

Konieczne są także wyciągi z rozkazów dziennych organu, który wyznaczył żołnierza do służby poza granicami kraju, lub od organu, który bezpośrednio dowodził żołnierzem, które przedstawiają okres służby w rejonie objętym działaniami wojennymi. 

W przypadku doliczania do emerytury okresów składkowych, które posiadało się przed powołaniem do służby wojskowej, należy dołączyć także świadectwa pracy, umowę o naukę zawodu, zaświadczenie o ukończeniu cywilnych szkół i zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. 

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
13 października 2022 Dokumenty do pobrania

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, na zasadach określonych art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978).

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znajdziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.736 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokość pomocy - 5.475 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokość pomocy - 8.208 zł