Pomoc rekonwersyjna - sposoby

22 października 2018 Blog

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej jest udzielana na zasadach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W ramach doradztwa zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może skierować żołnierza na jego wniosek na zajęcia grupowe. Termin zajęć ustala się indywidualnie. Są one organizowane przez Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej lub inne ośrodki aktywizacji zawodowej. Zajęcia trwają od 2 do 3 dni. Taka forma pomocy jest fakultatywna. Żołnierz może z niej zrezygnować, składając pisemne oświadczenie, które dołącza się do jego akt osobowych.

W ramach aktywizacji zawodowej żołnierz zawodowy, a także były żołnierz zawodowy może skorzystać z przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania zawodowego. Jest to możliwe w specjalnie do tego celu przygotowanych ośrodkach i instytucjach szkoleniowych, mających uprawnienia do prowadzenia tego typu kształceń. Koszty z tym związane pokrywane są każdorazowo do kwoty określanej w odrębnych przepisach, w całości lub części. Wniosek o udzielenie takiej pomocy zawodowy żołnierz składa do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwiem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni on służbę. Dowódca informuje o sposobie rozpatrzenia sprawy wnioskodawcę oraz dowódcę danego rodzaju sił zbrojnych, okręgu wojskowego, korpusu, czy też szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

wniosek rekonwersyjny

Jeśli o wspomnianą powyżej pomoc aktywizacyjną ubiega się były żołnierz zawodowy, wniosek należy złożyć również do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, ale za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. O właściwości komendanta decyduje miejsce zamieszkania żołnierza. We wniosku określa się stopień wojskowy żołnierza, jego dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz numer telefonu do kontaktu. Należy wskazać także z jakiej formy pomocy chciałoby się skorzystać oraz doprecyzować nazwę wybranego szkolenia, kierunek, jednostkę organizującą szkolenie, termin szkolenia i jego koszt. Wniosk wymaga również krótkiego uzasadnienia, dlaczego akurat ta forma pomocy będzie odpowiednia dla żołnierza.

Końcowym etapem procedury udzielania pomocy rekonwersyjnej jest wydanie decyzji przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, w której przyznaje on, bądź odmawia przyznania świadczenia, polegającego na przyuczeniu do zawodu lub przekwalifikowaniu zawodowym. Koszty związane ze szkoleniem w uprawnionej do tego instytucji, pokrywane są przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w całości lub w części. O właściwości szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego decyduje miejsce zamieszkania żołnierza, któremu pomocy udzielono. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury lub rachunku, wystawionego przez instytucję organizującą szkolenie. Środki są przekazywane na rachunek bankowy tej instytucji albo bezpośrednio żołnierzowi, po przedstawieniu przez niego dokumentów potwierdzających opłacenie kosztów szkolenia. Do rachunków żołnierz dołącza także zaświadczenie o uczestnictwie w tym szkoleniu.

22 października 2018 Blog

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

  • 100% limitu
  • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

  • 200% limitu 
  • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

  • 300% limitu
  • wysokosć pomocy - 7.200 zł