Formy pomocy dla byłych żołnierzy

29 października 2018 Blog

By zagwarantować zatrudnienie byłym żołnierzom zawodowym nakazuje się szefom wojewódzkich sztabów wojskowych prowadzenie wykazów stanowisk pracy związanych z obronnością kraju na podstawie informacji, które otrzymają od wymienionych wyżej instytucji. Te informacje powinny zawierać dane dotyczące charakteru tego stanowiska, jego wymagań oraz procedury obsady danego stanowiska.

To nie jedyna forma pomocy, która została przewidziana. W okresie dwóch lat od zwolnienia ze służby mogą oni skorzystać z możliwości przekwalifikowania, doradztwa lub pośrednictwa pracy. Pokryte w tym przypadku mogą być koszty:

 • przekwalifikowania lub przyuczenia
 • doradztwa
 • praktyk zawodowych
 • przejazdów między miejscem zamieszkania, a ośrodkiem 
 • zakwaterowanie na okres szkolenia

Ta pomoc jest oferowana także żołnierzom, którzy zostali przeniesieni do dyspozycji,ale za zgodą dowódcy jednostki wojskowej w której pozostaje dana osoba. 
Artykuł 120 ust. 4 deleguje także do MON obowiązek określenia szczegóły korzystania przez żołnierzy zawodowych uprawnień o których mowa wyżej uwzględniając szczególne traktowanie żołnierzy, którzy zostali zwolnieni ze względu na zmiany organizacyjne. 

Dodatkowo przewiduje się możliwość skierowania żołnierza, za zgodą dowódcy jego jednostki wojskowej, decyzją Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej na praktykę zawodową jeśli jest ona niezbędna do uzyskania pracy. Może ona trwać maksymalnie przez pół roku, ale pod warunkiem, że zostanie zakończona przed dniem zwolnienia z zawodowej służby.

Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na odbycie praktyk

Poza formami, które zostały już opisane jest też pośrednictwo pracy dla byłych żołnierzy. Organy wojskowe prowadzą bowiem pośrednictwo pracy dla byłych zawodowych żołnierzy prowadzone przez ich pełnomocników, a także dyrektora Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej i kierowników ośrodków takiej aktywizacji. Byli żołnierze zawodowi,którzy ubiegają się o zatrudnienia składają do odpowiedniego organu wniosek o zatrudnienie na stanowisko, które jeśli  jest związane z obronnością kraju kierowane jest do właściwego terytorialnego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. 

pomoc dla byłych żołnierzy

Taki organ wojskowy na dany wniosek przedstawia żołnierzowi możliwe oferty pracy na stanowiskach pracy w rejonie jego zamieszkania, uwzględniając przy tym potrzeby danej osoby, posiadane przez nią kwalifikacje czy wymagania powiązane z danym stanowiskiem pracy. W porozumieniu także z innymi organami, które prowadzą pośrednictwo pracy mogą zostać zaoferowane oferty pracy z innych rejonów, które zostaną wskazane przez żołnierze jeśli brakuje ofert pracy w miejscu zamieszkania danej osoby.

W przypadku szkolenia w ramach przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania byłego żołnierza zawodowego poza miejscem jego zamieszkania pokryte zostają koszty przejazdów z miejsca zamieszkania oraz zakwaterowania jeśli przejazd pomiędzy tymi miejscami jest dłuższy niż 50 km w jedną stronę. Takiego pokrycia kosztów dokonuje się na podstawie złożonego oświadczenia o wysokości faktycznych kosztów, potwierdzonych rachunków oraz biletów. Gdy przejazd zaś odbywa się za pomocą innych środków transportu niż transport publiczny pokrywa się koszt przejazdu w cenie równej cenie biletu przejazdu drugą klasą pociągu osobowego. Tego pokrycia dokonuje, w przypadku żołnierza zawodowego, dowódca jego jednostki wojskowej,a w przypadku byłego żołnierza zawodowego szef terytorialnego sztabu wojskowego przez wojskowego komendanta uzupełnień dla danego regionu w którym mieszka dana osoba.

29 października 2018 Blog

Pozostań aktywny na rynku pracy po służbie wojskowej!

Jeżeli Twoja służba dobiega końca, z łatwością możesz przekwalfikować się / rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Warto skorzystać z pomocy rekonwersyjnej, która przysługuje każdemu żołnierzowi zawodowemu, zgodnie z rozporządzeniem ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2011 roku. 

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane jest do limitu ustalanego każdego roku. Wartość wsparcia uzależniona jest od stażu pełnionej służby. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, który znjadziesz do pobrania na naszej stronie. 

Stosunek ilości lat służby do otrzymanej pomocy

Po 4 latach służby: 

 • 100% limitu
 • wysokość pomocy - 2.400 zł

 

Po 9 latach służby:

 • 200% limitu 
 • wysokosć pomocy - 4.800 zł

 

Po 15 latach służby:

 • 300% limitu
 • wysokosć pomocy - 7.200 zł